Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Štátny výchovný program pre školský internát

Regionálny úrad školskej správy v Nitre zverejňuje informáciu, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s §8 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo: Štátny výchovný program pre školský internát so schvaľovacou doložkou v znení:

„ Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 9. decembra 2022 pod číslom 2022/20021:4-A2220 s platnosťou od 1. septembra 2023.

 

Štátny výchovný program pre školský internát na je zverejnený na webovom sídle Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM)

https://www.statpedu.sk/sk/svp/statne-vychovne-programy