Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Ministri krajín EÚ prijali odporúčania týkajúce sa starostlivosti v ranom detstve a dlhodobej starostlivosti

Ministri krajín EÚ prijali odporúčania týkajúce sa starostlivosti v ranom detstve a dlhodobej starostlivosti https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2022/12/08/eu-ministers-adopt-recommendations-on-early-childhood-and-long-term-care/

Rada prijala dve odporúčania: prvé sa týka vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve a druhé cenovo dostupnej, vysokokvalitnej dlhodobej starostlivosti.

Barcelonské ciele na rok 2030

V odporúčaní Rady, ktoré sa zameriava na vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve, sa členské štáty nabádajú, aby zvýšili využívanie týchto služieb. Vyplýva to z pôvodných „barcelonských cieľov“, ktoré stanovila Európska rada v roku 2002. Podľa odporúčania by sa:

- najmenej 45 % detí mladších ako tri roky malo zúčastňovať na vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve (pre členské štáty, ktoré ešte nedosiahli ciele z roku 2002, platia osobitné ciele)

- najmenej 96 % detí od 3 rokov do veku začatia povinnej školskej dochádzky malo zúčastňovať na vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve

Odporúčanie sa venuje aj kvalitatívnym aspektom, ako sú napríklad pomer počtu zamestnancov a detí, veľkosť skupín a územné rozloženie zariadení starostlivosti. Pokiaľ ide o cenovú dostupnosť a prístupnosť, členské štáty sa vyzývajú, aby obmedzili výdavky, ktoré hradia rodičia, a aby ponúkali riešenia pre rodičov s atypickým pracovným časom, ktoré im umožnia lepšie zosúladiť pracovný, rodinný a súkromný život.

Prístup k cenovo dostupnej, vysokokvalitnej dlhodobej starostlivosti

V odporúčaní o dlhodobej starostlivosti sa navrhujú opatrenia na zlepšenie prístupnosti, cenovej dostupnosti a kvality starostlivosti. Okrem iného sa odporúča odstrániť územné rozdiely v dostupnosti dlhodobej starostlivosti a prístupe k nej, najmä vo vidieckych a vyľudňujúcich sa oblastiach, zabezpečiť súlad s kritériami a normami kvality vo všetkých zariadeniach dlhodobej starostlivosti a podporovať samostatnosť a nezávislý život.

Spoločenské a hospodárske prínosy

Lepšie využívanie zariadení vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve uľahčuje ženám účasť na trhu práce. Podporuje aj sociálny a kognitívny vývoj detí a ich úspech vo vzdelávaní. To je mimoriadne dôležité pre deti zo znevýhodneného prostredia.

Investície do dlhodobej starostlivosti prispievajú k vytváraniu pracovných miest a uvoľňujú pracovné sily pre ostatné odvetvia znižovaním zaťaženia spojeného so starostlivosťou v rodine. Dlhodobá starostlivosť dáva ľuďom možnosť žiť dôstojný život a môže podporiť rodovú rovnosť: milióny žien pre opatrovateľské povinnosti nevstupujú na trh práce alebo pracujú na čiastočný úväzok. Opatrovateľské povinnosti môžu mať negatívny vplyv aj na platy žien a ich starobné dôchodky.