Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Stredné školy


Zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky v strednej škole v školskom roku 2023/2024 v Nitrianskom kraji

Plnenie povinnej školskej dochádzky v strednej škole – určenie škôl

príloha č. 1 Zoznam škôl

príloha č. 2 Žiadosť zákonného zástupcu žiaka o zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky

Voľné miesta na SŠ v NR kraji pre určenie plnenia povinnej školskej dochádzkyTermíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2023/2024 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024: Pre školský rok 2023/2024 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium Potvrdenie o nastúpení, nenastúpení žiaka na štúdium

MŠVVaŠ SR zverejnilo na svojim webovom sídle: Násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl pre jednotlivé samosprávne kraje pre školský rok 2024/2025 a rámcovú prognózu novoprijatých žiakov na stredné školy pre školský rok 2024/2025

https://www.minedu.sk/nasobok-predpokladneho-poctu-ziakov-posledneho-rocnika-zakladnych-skol-pre-jednotlive-samospravne-kraje-pre-sk-rok-20242025-a-ramcova-prognoza-novoprijatych-ziakov-na-stredne-skoly-pre-sk-rok-20242025/

Oznamujeme stredným školám, že v zmysle §19 ods. 3 vyhlášky č. 224/2022 Z.z. o strednej škole s v školskom roku 2022/2023 vykonáva záverečná skúška podľa jednotných zadaní vypracovaných a schválených stavovskou organizáciou alebo profesijnou organizáciou v určených učebných odboroch zverejnených na webovom sídle MŠVVaŠ SR :

https://www.minedu.sk/data/att/25737.pdf

 

Jednotné zadania ZS pre vybrané učebné odbory vypracovala a schválila príslušná Stavovská a profesijná organizácia, ktoré zverejňuje na svojom webovom sídle.

 

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy ako vecne príslušná profesijná organizácia k skupinám odborov 23 Strojárstvo a kovospracúvacia výrova I., 24 Strojárstvo a kovospracúvacia výroba II. a 26 Elektrotechnika pripravila jednotné zadania pre uvedené odbory:

 • 2423 H nástrojár
 • 2433 H obrábač kovov
 • 2487 H 01 autoopravár – mechanik
 • 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

 

Znenia jednotných zadaní pre školský rok 2022/2023 :

https://www.apzd.sk/jednotne-zadania-zaverecnych-skusok-pre-skolsky-rok-2022-2023/

 

 

Republiková únia zamestnávateľov zverejnila na svojom webovom sídle jednotné zadanie ZS pre školský rok 2022/2023 :

https://www.ruzsr.sk/sk/article/jednotne-zadanie-zaverecnej-skusky-22-23/

 

Jedná sa o učebné odbory:

 • 6444 H čašník, servírka
 • 6445 H kuchár
 • 6456 H kaderník
 • 6460 H predavač
 • 2275 H hutník
 • 3355 H stolár
 • 3661 H murár
 • 3678 H inštalatér