Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Základné školy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) vydalo Usmernenie k zápisu do 1. ročníka základnej školy a prijímaniu detí na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2023/2024 s prílohami. Tento dokument sa vzťahuje na prijímanie detí na vzdelávanie v základnej škole bez ohľadu na zriaďovateľa.

Všetky dokumenty sú zverejnené na webovom sídle ministerstva školstva: Usmernenia, stanoviská, informatívne materiály | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

Usmernenie k zápisu do 1. ročníka a prijímaniu detí na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2023/2024 https://www.minedu.sk/usmernenie-k-zapisu-do-1-rocnika-a-prijimaniu-deti-na-vzdelavanie-v-zakladnej-skole-na-skolsky-rok-20232024/?fbclid=IwAR1wgrfTr67Mymtmm9wI7FmsDx8JCOc2aF8RINEt_q-Zx9IY0lx1rCyCLsA)


 

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (ďalej len „MŠVVaM SR“) vydalo a zverejnilo na webovom sídle nasledujúce dokumenty:

 
  1. Usmernenie k zápisu do 1. ročníka a úvodného ročníka základnej školy a prijímaniu detí na vzdelávanie v základnej škole (ďalej len „usmernenie“). Usmernenie a vzory tlačív k zápisu sú zverejnené na webovom sídle MŠVVaM SR: https://www.minedu.sk/zapis-do-1-rocnika-a-uvodneho-rocnika-zakladnej-skoly/.

    Poznámka 1: Usmernenie obsahuje informácie k zápisu do 1. ročníka a úvodného ročníka v základnej škole bez ohľadu na konkretizácie školského roka, to znamená, že bude platiť aj na ďalšie školské roky až do chvíle, kým nebude potrebná ich aktualizácia napr. z dôvodu právnej úpravy.
    Poznámka 2: Vzory v prílohách sú odporúčané, teda dokument môže mať aj inú podobu, rozhodujúce je, aby jeho obsah zodpovedal príslušnému ustanoveniu zákona.
  2. Vzory rozhodnutí, na ktoré sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní (t. j. rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do Školského klubu detí, rozhodnutie o uložení opatrenia vo výchove od riaditeľa školy) a vzory oznámenia o uložení opatrenia vo výchove od triedneho učiteľa. Vzory sú zverejnené v pdf aj word verzii na webovom sídle MŠVVaM SR: https://www.minedu.sk/vzory-rozhodnuti/.


Formulár k zápisu do 1. ročníka pre ZŠ
https://www.cvtisr.sk/buxus/docs//JC/VYKAZY/FORMULAR/priloha_zapis_skola.xls