Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Základné školy

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaM") vydalo Usmernenie k zápisu do 1. ročníka základnej školy a prijímaniu detí na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2024/2025 s prílohami. Materiály sú zverejnené na webovom sídle MŠVVaM SR: https://www.minedu.sk/zapis-do-1-rocnika-a-uvodneho-rocnika-zakladnej-skoly/.

Tento dokument sa vzťahuje na prijímanie detí na vzdelávanie v základnej škole bez ohľadu na zriaďovateľa.

 
Vzory rozhodnutí, na ktoré sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní (t. j. rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do Školského klubu detí, rozhodnutie o uložení opatrenia vo výchove od riaditeľa školy) a vzory oznámenia o uložení opatrenia vo výchove od triedneho učiteľa. Vzory sú zverejnené v pdf aj word verzii na webovom sídle MŠVVaM SR: https://www.minedu.sk/vzory-rozhodnuti/.

Formulár k zápisu do 1. ročníka pre ZŠ
https://www.cvtisr.sk/buxus/docs//JC/VYKAZY/FORMULAR/priloha_zapis_skola.xls