Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Materské školy

 

USMERNENIE

 

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vydalo Usmernenie k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy (ďalej len „usmernenie“), zverejnené na webovom sídle MŠVVaM SR v časti: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaniu-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-do-materskej-skoly/ 

Usmernenie je určené pre všetky materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky bez ohľadu na zriaďovateľa materskej školy. V usmernení nie je konkretizovaný školský rok, preto platí až do jeho aktualizácie.


 

V školskom roku 2023/2024, ktorý začína 1. septembra 2023, už žiadne dieťa nebude môcť byť zaradené ako dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie pred 5 rokom veku.

Aj napriek vyššie uvedeným skutočnostiam naďalej aj od 1. septembra 2023 bude platiť:

- ustanovenie § 19 ods. 4 školského zákona: „(4) Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.“., aj

- ustanovenie § 60 ods. 1 školského zákona: „(1) Na základné vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré splnilo podmienky podľa § 19 a o ktorého prijatie na základe zápisu podľa § 20 ods. 2 požiadal zákonný zástupca do spádovej školy alebo inej školy podľa výberu zákonného zástupcu. Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, po vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa, ktoré absolvovalo predprimárne vzdelávanie v zahraničí, zákonný zástupca predloží riaditeľovi kmeňovej školy doklad s uvedením názvu a adresy materskej školy, ktorý potvrdzuje, že dieťa navštevovalo príslušnú materskú školu.“.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že v nadväznosti na ustanovenie § 19 ods. 5 a § 60 ods. 1 budú môcť byť na základné vzdelávanie prijaté aj deti pred dovŕšením šiesteho roku veku, ak ich rodičia „zapíšu“ do základnej školy a spolu s prihláškou na vzdelávanie v základnej škole predložia aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.