Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Externé testovanie na získanie nižšieho stredného vzdelania

Externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania Podľa § 155 ods. 9 školského zákona „(9) Externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania sa môže na základe žiadosti zúčastniť fyzická osoba, ktorá dosiahla primárne vzdelanie a skončila povinnú školskú dochádzku; žiadosť sa podáva orgánu miestnej štátnej správy v školstve.“ Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 415/2021 Z. z., konkrétne k ustanoveniam § 154 a 155 školského zákona, ide o úpravu, ktorá má za cieľ „uľahčiť získanie základného vzdelania... osobám, ktoré neukončili základnú školu a boli určitý čas „mimo školského systému“, aby napriek tomu prostredníctvom externého testovania mohli získať základné vzdelanie a prípadne aj pokračovať v ďalšom vzdelávaní.“

 

Ministerstvo školstva zabezpečí v školskom roku 2022/2023 na základe § 155 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania (ďalej len

„externé testovanie“), ktorého sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré dosiahli primárne vzdelanie a skončili povinnú školskú dochádzku.
 

  1. Obsah externého testovania a kritériá úspešného absolvovania externého testovania zverejní na svojom webovom sídle ministerstvo školstva do 31. októbra 2022.

  2. Žiadosť sa podáva Regionálny úrad školskej správy v Nitra najneskôr do 30. novembra 2022.

  3. Externé testovanie sa uskutoční v dňoch 22. marec – 24. marec 2023.

  4. Ak žiadateľ vykoná externé testovanie neúspešne, môže podať žiadosť o externé testovanie v opravnom termíne, a to do 30 dní od neúspešného vykonania externého testovania riaditeľovi tej základnej školy, v ktorej žiadateľ vykonal externé testovanie. Termín a miesto konania v opravnom termíne sa zverejňuje najneskôr 30 dní pred jeho konaním na webovom sídle ministerstva školstva a na webovom sídle príslušného RÚŠS v Nitre. Miesto konania externého testovania v opravnom termíne určuje príslušný RÚŠS.

https://www.minedu.sk/externe-testovanie/