Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Získanie nižšieho stredného vzdelania

V školskom roku 2022/2023 v Nitrianskom kraji sa do externého testovania na účely získania nižšieho stredného vzdelania prihlásilo 25 uchádzačov.

Dňa 22.02.2023 bolo poslané prihláseným uchádzačom oznámenie o organizačných podmienkach a mieste konania externého testovania na účely získania nižšieho stredného vzdelania.

Harmonogram: Externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania príloha č. 1 Harmonogram EXT VSV 22. 23. 3.2023

Externé testovanie na účely získania nižšieho stredného vzdelania sa uskutoční :

  • v Základnej škole, Škultétyho 2326, Topoľčany, 1. skupina (12 žiakov)
  • v Základnej škole J. A. Komenského, Rábska 14, Kolárovo 2. skupina (12 žiakov)
  • v Základnej škole Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským – Kodály Zoltán Alapiskola, Komenského 1219/1, Dunajská Streda ( 1 žiak s VJM)

v prípade otázok kontaktujte: PaedDr. Ingrid Hrnčárovú, vedúcu odboru metodiky

tel.: 037 322 6406 mobil: 0918 379 438

Vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania 2023/2024

Uchádzač, ktorý dosiahol vek 16 rokov a skončil povinnú školskú dochádzku môže podať prihlášku do programu vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania.

Podmienky a spôsob získania nižšieho stredného vzdelania pre fyzické osoby upravuje § 31a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín konania vstupného písomného testu pre školský rok 2023/2024 je 04. – 15. 09. 2023. O presnom termíne budú uchádzači včas informovaní.

Úspešný účastník vstupného testu absolvuje komisionálne skúšky v období od 01. 10. 2023 do 31. 01. 2024.

Neúspešný účastník vstupného testu absolvuje najprv program vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania. Následne absolvuje komisionálne skúšky v období od 01. 10. 2023 do 30. 06. 2024.

Regionálny úrad školskej správy v Nitre určil nasledovné základné školy:

Základná škola J. A. Komenského, Rábska 14, Kolárovo a Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany,

v ktorých sa bude konať vstupný test, komisionálne skúšky a organizovať program vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania pre školský rok 2023/2024.